เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์

วันที่: 16 ก.ย. 2566

ตำแหน่งที่ตั้ง: TH

บริษัท: betagropub

หน้าที่รับผิดชอบ

 • วางแผนงานการพัฒนาสินค้าใหม่ให้สอดคล้องกับแผนงานทางการตลาดและเป็นไปตาม KPI ที่กำหนด
  • วางแผนการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อตกลงกับทางการตลาดและลูกค้า
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ออกวางจำหน่ายได้ตามกำหนด และสอดคล้องในด้านยอดขายและกำไร
 • ประสานงานกับ โรงงานต่างในเครือเทโกร เพื่อพัฒนาสินค้าร่วมกัน
  • ประสานงานกับหน่วยงานพัฒนาสินค้าและ กระบวนการผลิตของทางโรงงานเพื่อทวนสอบความสามารถและระยะเวลาในการผลิต
 • ร่วมติดตามตัวผลิตภัณฑ์เมื่อผลิตสินค้าใหม่ หรือพบปัญหาในสินค้าปัจจุบัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสายการผลิต เพื่อให้สินค้าคงคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
  • ประสานงานกับโรงงานให้การพัฒนาและผลิตสินค้า แนะแนวทางหรือลงมือแก้ไขปัญหาให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและถูกต้อง
  • ติดตาม ทวนสอบ ผลของการดำเนินงาน
 • Launched ผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
  • ติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถ launch ได้ตามกำหนดเวลา 
 • เลือกวัตถุดิบและทวนสอบการคำนวนต้นทุนและการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  • คำนวณต้นทุนของสินค้า
 • ประสานงานกับ PPD / Production / QA / QC เพื่อแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต กรณีที่พบปัญหาหรือพบข้อร้องเรียนจากลูกค้า
  • สำรวจ ปัญหา ของสินค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • ติดตาม คุณภาพของสินค้าและสถานการณ์ของสินค้าหลังการจัดจำหน่าย
  • ร่วมวิเคราะห์ปัญหา และหาทางแก้ไขร่วมกับทีมงาน
 • ทดลองและพัฒนาสินค้าตามโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
  • ศึกษา ทดลองและพัฒนาสินค้าตามโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
  • ติดตามผล และทวนสอบผลของโครงการ
  • นำเสนอผลลัพท์ของโครงการ

 

 

คุณสมบัติ

 - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 - ประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5 ปีขึ้นไป