ผู้แทนขาย(ขายหน้าโรง)

วันที่: 2 ก.ย. 2566

ตำแหน่งที่ตั้ง: TH

บริษัท: betagropub

Job Purpose

เสนอขายสินค้าและAllocate สินค้าชิ้นส่วนไก่ / สุกร ให้ลูกค้าในเครือให้ได้รับสินค้าตาม Optimize Guide และ Commitment รวมทั้งงานบริการลูกค้าที่เข้ามารับสินค้า ณ.โรงงาน ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

Key Responsibities and Activities

 - ประสานงานและติดตามการผลิตสินค้าให้ปริมาณและเวลาออกสินค้าเป็นไปตามแผนการผลิตล่วงหน้า

 - Allocate สินค้าชิ้นส่วนไก่ / สุกรให้เป็นไปตาม Commitment และประสานงานแจ้งลูกค้าในเครือ กรณีไม่ได้รับสินค้าตาม Confirm

 - เสนอขายสินค้าให้ลูกค้าในเครือ,นอกเครือ ตามปริมาณสินค้าที่มีเหลือหรือที่มีให้จำหน่ายเพิ่มโดยต้องจำหน่ายให้หมดวันต่อวัน และต้องให้ได้ราคาสูงสุด

 - ติดตามสินค้าให้การจ่ายสินค้าเป็นไปตามที่ตกลงกับลูกค้า ทั้งปริมาณและช่วงเวลา 

 - ขออนุมัติจ่ายสินค้าตามลำดับชั้น ในกรณีที่ต้องจ่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก

 - บริการลูกค้าในเครือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 - ปฏิบัติงานขายให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงานเมื่อพบปัญหาเฉพาะหน้าให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อหาแนวทางแก้ไข

 - จัดทำรายงานสถานการณ์ประจำวันส่งให้ผู้บังคับบัญชา

 - ติดตามการทำประมาณการชิ้นส่วนไก่ สุกรประจำสัปดาห์

- Confirm ประมาณการประจำสัปดาห์ ตาม OPT ทุกวันศุกร์ ก่อน 12.00 น. ล่วงหน้า 1 สัปดาห์

- Confirm ยอด Revise รายวัน ก่อน 15.00 น.ของทุกวัน

- ประสานงานเพื่อรับสินค้าจากแหล่งอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ตรวจสอบเอกสาร DO ให้ถูกต้องก่อนส่งมอบให้คลังจ่ายสินค้า

- จัดการชิ้นส่วนรายวัน ตัดช่องทางที่ราคา เพิ่มให้ช่องทางที่ราคาสูง2

การศึกษา (Education)/ประสบการณ์การทำงาน (Experiences)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป

สาขาวิชา : การขาย,การตลาดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : 1-2 ปี ทางด้าน งานการขายและบริการลูกค้าชิ้นส่วนหมู หรือ ไก่

คุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Specification)

เพศ : ไม่จำกัด

อายุ : 24-32 ปีขึ้นไป

ทักษะ / ความชำนาญ (Skill / Expertise)

ภาษา : อังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน

คอมพิวเตอร์ : Ms.Office/Excel Word Powerpoint

ความรู้ (Knowledge)

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel Word Powerpoint ได้ดี

- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา สามารถควบคุณอารมณ์ได้เป็นอย่างดี