Factory (TH)

ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 1, ผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จาก 4
ตำแหน่ง ประเภทงาน สถานที่
ผู้จัดการโรงงาน
ผู้จัดการโรงงาน โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพและสุขภาพสัตว์ (ประจำประเทศกัมพูชา) โรงงาน/ผลิตโรงงาน ต่างประเทศ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผลิต
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผลิต โรงงาน/ผลิตโรงงาน กรุงเทพ 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน กรุงเทพ 
ผู้จัดการแผนกผลิต (ประจำประเทศกัมพูชา)
ผู้จัดการแผนกผลิต (ประจำประเทศกัมพูชา) โรงงาน/ผลิตโรงงาน ต่างประเทศ 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ต่างประเทศ