Factory (TH)

ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 1, ผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จาก 10
ตำแหน่ง ประเภทงาน สถานที่
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่ผลิต
เจ้าหน้าที่ผลิต โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่อาวุโสประกันคุณภาพ โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่ผลิต
เจ้าหน้าที่ผลิต โรงงาน/ผลิตโรงงาน ปริมณฑล 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ปริมณฑล 
หัวหน้าปฏิบัติการผลิต
หัวหน้าปฏิบัติการผลิต โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่อาวุโสวางแผนการผลิต
เจ้าหน้าที่อาวุโสวางแผนการผลิต โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โรงงาน/ผลิตโรงงาน ปริมณฑล 
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ โรงงาน/ผลิตโรงงาน ปริมณฑล 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ปริมณฑล 
หัวหน้างานปฏิบัติการผลิต
หัวหน้างานปฏิบัติการผลิต โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หัวหน้างานปฏิบัติการผลิต
หัวหน้างานปฏิบัติการผลิต โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง