Central (TH)

ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 1, ผลลัพธ์ 1 ถึง 25 จาก 25
ตำแหน่ง ประเภทงาน สถานที่
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคกลาง 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคกลาง 
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
สัตวแพทย์
สัตวแพทย์ ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ภาคกลาง 
ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ภาคกลาง 
ผู้แทนขาย(ประจำโรงงาน)
ผู้แทนขาย(ประจำโรงงาน) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคกลาง 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคกลาง 
หัวหน้างานปฏิบัติการงานติดตั้ง
หัวหน้างานปฏิบัติการงานติดตั้ง วิชาการ/เทคนิค/ห้องปฏิบัติการ ภาคกลาง 
วิชาการ/เทคนิค/ห้องปฏิบัติการ ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ภาคกลาง 
ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ภาคกลาง 
ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง 
คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง 
หัวหน้าปฏิบัติการผลิต
หัวหน้าปฏิบัติการผลิต โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง 
คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่อาวุโสประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่อาวุโสประกันคุณภาพ โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
ผู้จัดการแผนกขาย
ผู้จัดการแผนกขาย ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคกลาง 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่อาวุโสควบคุมคุณภาพ
เจ้าหน้าที่อาวุโสควบคุมคุณภาพ คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง 
คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง 
ผู้จัดการแผนกผลิต
ผู้จัดการแผนกผลิต คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง 
คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่อาวุโสควบคุมคุณภาพ
เจ้าหน้าที่อาวุโสควบคุมคุณภาพ คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง 
คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่ผลิต
เจ้าหน้าที่ผลิต โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (ER)
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (ER) ทรัพยากรมนุษย์ ภาคกลาง 
ทรัพยากรมนุษย์ ภาคกลาง 
ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง 
คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง 
วิศวกรซ่อมบำรุง
วิศวกรซ่อมบำรุง วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่อาวุโสผลิต
เจ้าหน้าที่อาวุโสผลิต โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
วิศวรกรอาวุโสไคเซ็น
วิศวรกรอาวุโสไคเซ็น วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
ผู้จัดการแผนกคลังไซโล
ผู้จัดการแผนกคลังไซโล การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคกลาง 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคกลาง 
ผู้จัดการแผนกคลังวัตถุดิบ
ผู้จัดการแผนกคลังวัตถุดิบ การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคกลาง 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคกลาง 
วิศวกรอนุรักษ์พลังงาน
วิศวกรอนุรักษ์พลังงาน วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่ WCM
เจ้าหน้าที่ WCM วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง