Central (TH)

ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 2, ผลลัพธ์ 1 ถึง 25 จาก 26
ตำแหน่ง ประเภทงาน สถานที่
สัตวแพทย์
สัตวแพทย์ ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ภาคกลาง 
ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ภาคกลาง 
ผู้จัดการฟาร์มทดลอง(สัตว์ปีก)
ผู้จัดการฟาร์มทดลอง(สัตว์ปีก) ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ภาคกลาง 
ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
หัวหน้างานปฏิบัติการงานติดตั้ง
หัวหน้างานปฏิบัติการงานติดตั้ง วิชาการ/เทคนิค/ห้องปฏิบัติการ ภาคกลาง 
วิชาการ/เทคนิค/ห้องปฏิบัติการ ภาคกลาง 
วิศวกรไคเซ็น
วิศวกรไคเซ็น วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ภาคกลาง 
ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่อาวุโสประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่อาวุโสประกันคุณภาพ โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง 
คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง 
ผู้จัดการแผนกขาย
ผู้จัดการแผนกขาย ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคกลาง 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคกลาง 
ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง 
คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง 
หัวหน้าปฏิบัติการผลิต
หัวหน้าปฏิบัติการผลิต โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่อาวุโสวางแผนการผลิต
เจ้าหน้าที่อาวุโสวางแผนการผลิต โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยุทธศาสตร์องค์กร/พัฒนาธุรกิจ ภาคกลาง 
ยุทธศาสตร์องค์กร/พัฒนาธุรกิจ ภาคกลาง 
วิศวรกรอาวุโสไคเซ็น
วิศวรกรอาวุโสไคเซ็น วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่ไคเซ็น
เจ้าหน้าที่ไคเซ็น วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคกลาง 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคกลาง 
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์
เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์ ภาคกลาง 
ทรัพยากรมนุษย์ ภาคกลาง 
ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ภาคกลาง 
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ภาคกลาง 
ผู้แทนขายอาวุโส(ขายอุตสาหกรรม)
ผู้แทนขายอาวุโส(ขายอุตสาหกรรม) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคกลาง 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคกลาง 
วิศวกรโครงการ
วิศวกรโครงการ วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคกลาง 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคกลาง 
หัวหน้างานปฏิบัติการผลิต
หัวหน้างานปฏิบัติการผลิต โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการซ่อมบำรุง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการซ่อมบำรุง วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
ผู้จัดการแผนกจัดส่ง
ผู้จัดการแผนกจัดส่ง การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคกลาง 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคกลาง